Organizacija pouka

ORGANIZACIJA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA

Šola je odprta od 6.30 do 18. ure.

Delovni čas strokovnih služb:

V okviru polnega delovnega časa poteka delo strokovnih služb v strnjenem delovnem času, in sicer:

–    hišnik od 6.00 do 14.00 ure;

–    tajništvo, šolska svetovalna služba, knjižnica, vodstvo šole od 7.00 do 15.00  ure.

 

Uradne ure strokovnih služb

Za dijake, starše in druge udeležence izobraževanja bodo uradne ure opravljale naslednje strokovne službe: tajništvo šole, šolska svetovalna služba, tajništvo šolske maturitetne komisije in šolske komisije za zaključne izpite, knjižnica, pomočnica ravnatelja, organizatorji PUD-a po programih.

Razpored uradnih ur strokovnih služb je objavljen na oglasni deski in na vratih posameznih pisarn oziroma kabinetov.

 

Časovna razporeditev pouka

URA 1. 2. 3. malica 4. 5. 6. 7. 8.
od 7.10 8.00 8.50 9.35 10.05 10.55 11.45 12.35 13.25
do 7.55 8.45 9.35 10.05 10.50 11.40 12.30 13.20 14.10

 

Izvajanje teoretičnega pouka

Pouk se pričenja predvidoma ob 7.10 in bo v celoti potekal v dopoldanski izmeni.

Del strokovnih modulov v frizerstvu bo potekal v zgradbi na Kosovelovi 12.

Pri organizaciji pouka na šoli veljajo pravila šolskega reda, ki so določena v Pravilniku o šolskem redu. Pravilnik je na spletni strani šole, kjer je dostopen dijakom in delavcem šole.

 

Izvajanje praktičnega pouka

Praktični pouk na šoli bo potekal dopoldne in popoldne po pravilih določenih v šolskem hišnem redu.

Praktični pouk avtoserviserviserjev, avtokaroseristov in programov tekstila bo potekal v učnih delavnicah na Ljubljanski cesti 17, praktični pouk frizerjev pa  bo potekal v učnih delavnicah na Kosovelovi 12 .

V frizerskem programu in programih avtoserviser, avtokaroserist bomo tritedensko strnjeno prakso izvajali pri delodajalcih za prve in druge letnike. Za vse ostale letnike pa po objavljenem razporedu.

 

Vsi dijaki se morajo pri praktičnem pouku nezgodno zavarovati.

V vseh učnih delavnicah so izobešena navodila za varno delo. Učitelji PP seznanijo dijake s pravilnikom o varstvu pri delu in obveznih higiensko-tehničnih in varnostnih predpisih.

Dijaki bodo seznanjeni z merili za ocenjevanje, ki jih določijo strokovni aktivi po usmeritvah.

Dijaki so ob začetku šolskega leta seznanjeni z izvedbenim načrtom praktičnega pouka in s številom obveznih ponovitev vsake učne delovne operacije.

Dijaki morajo ure praktičnega pouka v celoti opraviti oziroma morajo opraviti takšno število ponovitev posameznih delovnih operacij, kot je predvideno z izvedbenim načrtom praktičnega pouka. Če je bil dijak med letom dalj časa odsoten, mora s preizkusom znanja dokazati, da obvladuje potrebno praktično znanje.