Page 4 - LETNO POROČILO 2022-23
P. 4

KAZALO

      Svet se je spremenil. Čas je, da se tudi šola. ............................................................................................................ 7
      SVET ZAVODA ................................................................................................................................................................. 9

      SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO ........................................................................... 10
      ŽIVLJENJE JE NEPREKINJEN PROCES UČENJA, JE KLJUČ DO OSEBNE RASTI IN NENEHNEGA NAPREDKA.
       .......................................................................................................................................................................................... 10

      PREGLED DOGAJANJ V ŠOLSKEM LETU 2022/23 ................................................................................................... 11
      ZAKLJUČNI PLES 2022 ................................................................................................................................................. 21

      ZAKLJUČNI IZPIT IN POKLICNA MATURA 2022 .................................................................................................... 23
      SVETOVALNA SLUŽBA ............................................................................................................................................... 25
      KAKOVOST NA ŠOLI .................................................................................................................................................... 41

      PROMOCIJA ŠOLE ....................................................................................................................................................... 42
      SVET STARŠEV .............................................................................................................................................................. 43

      DIJAŠKA SKUPNOST .................................................................................................................................................... 43
      PREHRANA NA ŠOLSKEM CENTRU CELJE .............................................................................................................. 45

      13. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM – ...................................... 46
      XII. MEDNARODNI SIMPOZIJ »INTERDISCIPLINARNOST LOGISTIKE IN PROMETA V BEOGRADU ........... 48

      UČITELJSKI ZBOR ŠOLE .............................................................................................................................................. 49
      STROKOVNI AKTIVI ..................................................................................................................................................... 53
      ORGANIZACIJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PRI DELODAJALCU (PUD) ................................................ 86

      INTERESNE DEJAVNOSTI ........................................................................................................................................... 90
        STROKOVNE EKSKURZIJE ........................................................................................................................................ 90

        RAZISKOVALNA DEJAVNOST ................................................................................................................................ 96
        JEZIKOVNO-KULTURNE DEJAVNOSTI ................................................................................................................. 97

        MATEMATIČNO-NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI ........................................................................................... 101
        DRUŽBOSLOVNE DEJAVNOSTI ........................................................................................................................... 102

                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9