Šolska prehrana

Spoštovani dijaki in starši!

Za uspešno učenje je prehrana še kako pomembna, zato dijakom Šolskega centra Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, v kuhinjah Dijaškega doma in I. OŠ Celje ponujajo različne obroke. Izbirajo lahko med več vrstami malic: tople, hladne in vegetarijanske. Zanje pripravljajo tudi dietne obroke (po potrebi in ob predloženih zdravniških potrdilih).

Priporočamo, da imajo dijaki v šoli toplo malico.

 

Za prijavo na šolsko prehrano je potrebno izpolniti obrazec PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO, ki ga najdete na spletni strani Šolskega centra Celje:   http://www.sc-celje.si/solska-prehrana/.

Prosimo vas, da ga do konca junija 2019  oddate v tajništvo šole. S tem nam boste olajšali delo glede organizacije malice. Cena malice znaša 2,42 EUR.

 

Odjava obroka med šolskim letom (http://prehrana.sc-celje.si/login)

Če je dijak odsoten, mora pravočasno, do 8. ure tisti dan, odjaviti obrok. Če tega ne stori, plača polno ceno obroka – tudi subvencioniranega.

 

Subvencionirana prehrana

Subvencionirana prehrana (malica) pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico ter pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji − pripada jim polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
  • nad 42 do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji − pripada jim subvencija malice v višini 70 % cene malice, dijak plača 0,73 EUR;
  • nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji − pripada jim subvencija malice v višini 40 % cene malice, dijak plača 1,45 EUR.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni tudi dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino in dijaki − prosilci za azil.

 

Staršem ni potrebno oddati VLOGE ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE MALICE na Centru za socialno delo.  Šola bo namreč upoštevala podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

 

Vlogo je treba oddati na CSD samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2019. Obrazec za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev najdete na spletni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/.

 

Šola je s pravili šolske prehrane opredelila natančnejše postopke, ki bodo zagotavljali evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, način odjave obrokov in notranje spremljanje izvajanja zakonodaje.

 

Pravila so objavljena na spletni strani Šolskega centra Celje: http://www.sc-celje.si/solska-prehrana

 

Ravnatelj:
Igor Lupše