Trajnostna mobilnost dijakov

Skupina dijakov razredne skupnost 1.P1 sodeluje v nacionalnem projektu Trajnostna mobilnost dijakov. Nosilec projekta je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod republike Slovenije za šolstvo. Projekt traja tri leta (2017-2020).

O PROJEKTU

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Z akcijo Dijaki dijakom  za varno mobilnost želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. Dijaki opravljajo različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti.

CILJI PROJEKTA SO:

 • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
 • pri dijakih krepiti  veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
 • dijake spodbujati  k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
 • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
 • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
 • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
 • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

Logistični tehniki za zeleno mobilnost

17. 2. 2020

Projekt H2Student, ki ga izvaja Fakulteta za logistiko v Mariboru, je ena od  dobrodošlih metod ozaveščanja javnosti. Pri dijakih vzbuja zanimanje za vodik, kot energijski vektor pri prehodu v brez oziroma nizko emisijsko družbo na lokalnem in globalnem nivoju. Med drugim s tem sledimo cilju projekta: »Koridor brez-emisijske mobilnosti Slovenije.« Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe vodikovih (H2) tehnologij, širimo ideje o uporabnosti vodika in možnih potencialih uporabe vodikovih (H2) tehnologij.

V ponedeljek, 17. 2. 2020, so dijaki 3. letnika logistični tehnik, ki so tudi člani kluba Varni, sodelovali v projektu H2Student. Projekt so izvedli predstavniki s Fakultete za logistiko v Celju. Družili smo se tri ure. Prvo šolsko uro smo poslušali predavanje o vodiku. Seznanili smo se z možnostjo njegove uporabe. Naslednji dve uri pa so 3 ekipe sodelovale v tekmovalnem delu. Sestavljali so električni avtomobilček iz lego kock. Vsaka ekipa je imela enako število lego kock in enaka navodila za sestavo. Ko so ekipe delale, so ostali dijaki sodelovali v kvizu.  Zadnje dejanje druženja je bil tekmovalni del, in sicer vožnja izdelanega avtomobilčka po poligonu.


Prednovoletni kviz

24. 12. 2019

Tako smo poimenovali kviz o prometni varnosti, ki smo ga izvedli v 3. letniku izobraževalnega programa logistični tehnik. Dijaki, ki smo člani kluba Dijaki dijakom za varno mobilnost, smo pripravili 21 vprašanj na temo varne udeležbe v cestnem prometu. Dijaki 3. letnika so sodelovali z dvema skupinama, v katerih so bili trije dijaki. Ostali dijaki so bili avditorij. Po burnem in hkrati pozitivnem vzdušju je prva skupina premagala drugo za tri točke.


Omizje na temo Vozimo varno

V sklopu projekta, ki nosi naslov Trajnostna mobilnost dijakov, smo v sredo, 12. junija 2019, izvedli omizje o varni vožnji. Udeležili so se ga nosilci projekta, in sicer dijaki kluba Varni iz 2.P1 in dijaki oddelčne skupnosti 1.P1. Po uvodni predstavitvi projekta, ki so jo izvedli dijaki kluba Varni, je ga. Anamaria Hren, predstavnica AVP,  predstavila vsebino o varni vožnji in na splošno o varni udeležbi v prometu. Izhajala je iz najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. Ti so: alkohol, nedovoljene substance, prevelika hitrost in uporaba mobilnega telefona. Navedeni vzroki vplivajo na preusmeritev pozornosti od prometa, pojav tunelskega vida, nezbranost in še številne druge pojave. Dijaki so preizkusili tudi t. i. pijana očala, ki simulirajo opitost človeka. Spoznali so, da simulacija opitosti močno vpliva na zbranost in stabilnost človeka.

Drugi del omizja pa je bil namenjen požarni varnosti v prometu in vlogi gasilcev v reševanju. Vsebino je predstavil g. Oskar Neuvirt iz Gasilske zveze Slovenije. Predstavil je vzroke požarov v prometu, opremo za gašenje in vlogo ter naloge gasilcev v intervencijah. Nazorno so bile predstavljene tudi napake, ki jih vozniki delajo v primeru požara v vozilu.


 

1. delovno srečanje dijakov v projektu Dijaki dijakom za varno mobilnost

Dijaki kluba Varni iz oddelka 2.P1 so se udeležili prvega delovnega srečanja dijakov, ki sodelujejo v projektu Dijaki dijakom za varno mobilnost v SŠ. To je aktivnost 6 v projektu, ki govori o tem, da se dijaki vključijo v dejavnost šole organizatorice regijskega središča.

Srečanje je potekalo v petek, 21. 9. 2018, na regijskem središču Šolskega centra Velenje. Po sprejemu so dijaki odšli na prireditveni prostor v center Velenja, kjer so se predstavljale vsebine za trajnostno mobilnost. Nato so dijaki sodelovali na predavanju o varnosti mladih o prometu. Omizje je vodil mag. Elvis A. Herbaj iz Policijske uprave Celje. V nadaljevanju pa so še odšli v prostore Medpodjetniškega centra in sodelovali na omizju o aktivnostih sodelujočih članov v omenjenem projektu. Pregledali so dosedanje delo in zastavili nove smernice za to šolsko leto.

Mentor mag. Roman Krajnc 


KLUB VARNI

Projektna skupina dijakov iz razredne skupnosti 1. P1, ki sodeluje v projektu Trajnostna mobilnost dijakov so ustanovili klub Varni. Člani kluba promovirajo in izvajajo vzgojno preventivne vsebine za mlade v prometu.

Člani kluba so:

 • Miha Verdev
 • Nik Zupančič
 • Anej Štante
 • Luka Gunzek
 • Anja Zupanc

V maju so pridobili nova člana. To sta Žiga Blatnjak in Ana Marjetič.

Mentor 
mag. Roman Krajnc

 


S SKICAMI DO PROMETNE VARNOSTI

V petek, 1. 6. 2018, so člani kluba Varni v razredni skupnosti 1.P1 izvedli preventivno učno uro o varnosti v cestnem prometu. Dijake so razdelili v skupine. Vsaka skupina je izbrala svojo temo. Teme so bile: kolesar, pešec, upoštevanje prometne signalizacije in varno čez cesto. Na osnovi izbrane teme so dijaki izdelali slikovni izdelek-plakat, ki prinaša sporočilo, kako skrbeti za svojo varnost v prometu. Plakati bodo na razstavnem panelu v avli šole. 


PROMETNI KVIZ

V četrtek, 19. aprila 2018, je projektna skupina »Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah«, izvedla kviz na temo prometne varnosti v cestnem prometu. Sodelovali sta skupini iz razredne skupnosti 2. P1 in 3. P1. Uspešnejša je bila skupina razreda 3. P1.

V drugem delu srečanja so mladi prisluhnili razmišljanju o dejavnikih prometne varnosti. Vsebine in napotke o varni udeležbi v prometu je podal predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov Celje.

Foto utrinki: